Urbanisme Girona

Estudis d'urbanisme

Estudis preliminars d’urbanisme per adaptar el planejament a les noves necessitats urbanes i socials. Anàlisis, diagnòstics i propostes per solucions urbanes als espais urbans de pobles i ciutats.

Projectes d’urbanisme

Projectes per zones i espais urbans adaptats a les necessitats urbanes i socials, a partir de la integració amb el seu entorn urbà i pensats per a les persones.

Plans parcials

Plans parcials urbanístics pel planejament urbanístic de municipis i particulars. Definició de paràmetres urbanístics i arquitectònics i de les normes urbanístiques corresponents.

Plans especials

Tot tipus de Plans especials; plans especials de millora urbana, plans especials de detall, catàlegs de béns, catàleg de masies i altres edificacions, pla especial de protecció, plans especials per activitats en sòl no urbanitzable, etc…

Plans de millora urbana

Plans de millora urbana amb definició dels elements per a obtenir projectes d’espais urbans amb pressupostos ajustats, solucions enginyoses i materials i textures locals i tradicionals.

Projectes d’urbanització

Projectes d’urbanització per a l’Administració (Ajuntaments)  i particulars per a generar nous paisatges urbans de qualitat. Amb creativitat i funcionalitat, optimitzant els pressupostos.

Reparcel·lacions

Segregacions i reparcel·lacions per a la gestió urbanística, per obtenir els solars i poder desenvolupar les zones urbanitzables i urbanes.

Consultes urbanístiques

Tot tipus de consultes urbanístiques, adaptació de normativa, situació urbana d’un immoble, saber què és el que puc fer a la meva propietat, sol·licituds a les Administracions, etc...

Assessorament

Assessorament per tot tipus de consultes i estudis urbanístics.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp