Estudis de paisatge

Estudis previs d’anàlisi del paisatge, valors i fortaleses del paisatge. Elements per potenciar i regeneració paisatgística. Estudis per tramitacions per activitats en sòl no urbanitzable.

Arquitecte de paisatge

Disseny d’elements arquitectònics al paisatge, treball del paisatge com un component més en el projecte arquitectònic.

Enginyeria agroambiental i del paisatge

Treballs d’enginyeria del paisatge, mapes de visibilitat, espais agraris i rurals. Projectes de naturalització per camins, vials, canalitzacions i altres obres d’enginyeria.

Integració paisatgística

Projectes arquitectònics i urbans amb plena integració paisatgística en relació al seu entorn. Estudis d’impacte i integració paisatgística per plans i programes.

Plans de paisatge

Plans de paisatge per municipis, diagnòstic i proposta d’estratègies de gestió del paisatge per potenciar i preservar els valors paisatgístics i patrimonials.

Pla especial paisatgístic

Plans per la protecció del patrimoni cultural i natural de pobles i ciutats. Protecció d’elements singulars i zones d’interès paisatgístic.

Restauració paisatgística

Projectes de restauració paisatgística retornant els valors del paisatge mitjançant la creativitat i el coneixement de la matriu biofísica i ambiental.

Projecte de paisatge

Projectes integrals de paisatge a partir del reconeixement dels valors paisatgístics i patrimonials.

Paisatgisme

Per a parcs i jardins, habitatges, zones degradades o espai urbà. Treball amb espècies vegetals i textures naturals.

Assessorament

Assessorament per a la creació de parcs i jardins, plantacions i espècies. Impacte i integració paisatgística.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp