Aparellador d’obra

Direcció d’execució material d’obra, seguiment d’obra per a assegurar que l’obra es construeix d’acord amb el projecte i els requeriments tècnics.

Gestió d’obra

Gestió integral de l’obra, des de l’inici fins a la seva finalització. Control dels terminis d’obra i dels pressupostos.

Aixecament topogràfic

Aixecament topogràfic de terrenys, solars i finques. Georeferenciació. Modificacions de cadastre i certificats pel registre de la propietat.

Coordinador industrials

Contractació i coordinació de industrials per les obres. Planificació d’obra i seguiment del ritme de treball.

Certificats i cèdules

Certificats de solidesa, cèdules d’habitabilitat i de segona ocupació, certificats d’obra nova i expedients de legalització.

Control de qualitat

Control de qualitat de l’obra. Revisió dels materials i els productes d’obra. Seguiment dels assajos i coordinació de les proves i verificació dels resultats.

Inspecció tècnica edifici

Realització de Inspeccions Tècniques d’Edificis. Seguiment i control de les obres a executar. Gestió dels tràmits amb l’Administració.

Certificat energètic

Certificats energètics, realització dels tràmits administratius. Assessorament per la millora de l’eficiència energètica d’habitatges i edificis. Optimització de les solucions constructives per reduir la despesa energètica.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp